Ruol Muruo Thurchi
Hi lekhabu hih sakachep chongin anthârlakin miziek le mintuo ani. Hi lekhabu sûng hin sakachep chongin thurchi lei misîr ngâi ngei hah miziekin aom ani. Ei Sakachep ruolmuruo thurchi ngei hih anmang, nonchu ei riet suo khailoi tamtak a om zoi ani sikin miziekin dar anâng ani. Hi lekhabu sûnga sakachep thurchi muruo mizieka om ngei hih theidôrin rimil  ngei khom mokhop ani. Thurchi misîrpu ngei riming nâm chu thurchi mongna tieng miziek ani.


primary dur 1.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.